Izrada studijsko - projektne dokumentacije za aglomeracije Rab, Supetarska Draga i Lopar