Ciljevi projekta

Provođenjem aktivnosti predviđenih ovim projektom stvara se kvalitetna stručna i tehnička osnova za izradu prijedloga i odabira najpovoljnijeg rješenja vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (temeljem postojeće planske tehničke, studijske i druge dokumentacije), koje je u tehničkom i operativnom smislu usklađeno sa standardima EU, te koje je u ekonomskom i poslovnom smislu održivo i socijalno prihvatljivo u hrvatskim uvjetima.

Cilj je osigurati ekonomski najučinkovitiji razvoj sustava koji dovodi do najvećih ekonomskih (dakle ne samo financijskih) probitaka.

Očekivani rezultati

Konačni rezultat svih aktivnosti je izrađena Studija izvodljivosti, te izrađena Aplikacija za financiranje projekta putem Kohezijskog fonda EU prema traženim specifičnim aktivnostima.

Studija Izvodljivosti i Aplikacija izraditi će se kao cjelovit dokument, zajedno sa svim potrebnim podlogama, dodacima i dokumentacijom, u skladu sa zahtjevima Europske unije, uz istovremeno uvažavanje relevantnih dokumenata, naročito Regulative EC 1083/2006 o općim uvjetima ERDF, ESF i CF, Regulative EC 1828/2006 o uvjetima provedbe Regulative EC 1083/2006, te Vodiča Europske Unije za analizu troškova i koristi investicijskih projekata.

Studija izvodljivosti dokazuje izbor najprihvatljivijih rješenja kako s tehničko – tehnološkog, tako i financijsko – ekonomskog aspekta.

Aplikacija sadržava relevantne administrativne, tehničke, ekološke, ekonomske i financijske podatke vezane uz projekt. Uz pravilno ispunjen obrazac za prijavu potrebno je priložiti svu prateću dokumentaciju traženu Aplikacijskim obrascem.

Osim Studije izvodljivosti i Aplikacije, izraditi će se također projektna dokumentacija za odabrana rješenja s područja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na nivou idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola te glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola. Projektna dokumentacija će također biti pripremljena za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda na nivou idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole.